Beslist

Beslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland & België en volledig geïntegreerd in ChannelEngine.

 

Your Systems

Products
Channels
 
- Channel

Beslist.nl webshop interface

Beslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland & België en volledig geïntegreerd in ChannelEngine. Verbind uw webshop met ChannelEngine met behulp van een van onze gratis plugins en start de verkoop van uw producten via beslist.nl.

Online marketplace

Beslist.nl is een van de grotere online marketplaces in Nederland en België. Zij hebben het productportfolio van duizenden webwinkels. Door aan te sluiten op het winkelwagentje van beslist.nl krijgt uw webshop een extra verkoopkanaal. Hun online marketingteam gaat actief op zoek naar online kopers voor uw producten.

Product- en orderbeheer

Verhoog uw omzet en verminder nabestellingen door uw verkoopproces te automatiseren. Met ChannelEngine als interface zijn de productgegevens op beslist.nl altijd up-to-date en verschijnen bestellingen in uw eigen backend.

No cure, no pay

Er zijn geen vaste maandelijkse kosten verbonden aan beslist.nl. U ontvangt betaalde bestellingen direct in uw eigen systeem. Over deze bestellingen betaalt u een commissie. Op deze manier maakt u geen kosten als er geen betaalde bestellingen zijn. Naast de bestellingen zal beslist.nl u ook alle klantgegevens verstrekken. Wilt u meer weten over onze Beslist integratie? Bekijk onze marketplace guide!

 
 

Opgericht in 2005

 

Actief in Nederland en België

 

970 Actieve biedingscategorieën

 

Eenvoudig uw eigen klantendatabase uitbreiden

 

Verhoog uw omzet

 

Geen genezing, geen betaling

 

Rechtstreekse betaling

 

3 - 15% commissie

 

Eenvoudig campagnebeheer

- Verkoopautomatisering

Verkoopautomatisering

ChannelEngine synchroniseert automatisch uw productinformatie met Beslist.nl. Orders worden opgehaald en doorgestuurd naar uw eigen systeem. ChannelEngine biedt een naadloze multichannel integratie aan die uw bedrijf integreert met online marketplaces.

U kunt het hele proces vanuit uw huidige systeem beheren, zonder uw huidige werkproces te verstoren. Bespaar kostbare tijd die u normaal gesproken kwijt zou zijn aan handmatige werkzaamheden. Verbeter uw leverbetrouwbaarheid met verkoopautomatisering!

 

Integreer Beslist.nl met uw systeem

Aan de slag gaan met het verkopen op Beslist.nl vanuit uw eigen systeem is zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Wij bieden integraties aan voor een grote verscheidenheid aan webshops, platforms en systemen in de vorm van gratis plugins, codebibliotheken of een goed gedocumenteerde REST API. Verbind uw Magento, Prestashop of WooCommerce met onze plugins. U kunt zelfs werken vanuit een eenvoudige CSV, XML of Google sheet. Wij hebben ervaring met het koppelen van SAP, Microsoft Dynamics (NAV & AX), Unit 4, Exact en vele anderen.

Wanneer uw systeem is aangesloten op ChannelEngine, hoeft u enkel een druk op de knop te doen en een API-sleutel toe te voegen om een nieuwe online marketplace toe te voegen. Zodra u met behulp van onze slimme filters en prijsregels de producten heeft gekozen die u wilt verkopen, kunt u direct beginnen met de verkoop.

Met behulp van ChannelEngine heeft u een schaalbare Software-as-a-Service (SaaS), dat zich richt op multichannel marketplace verkoopintegratie en -optimalisatie.

Scale your business on this marketplace with ChannelEngine
Seamless integration
ChannelEngine simplifies integration with a ready-made connection, eliminating complex custom development. 
Centralized multichannel management
Manage your products, inventory, orders, and pricing across multiple channels, including this marketplace, from one central platform. 
Product listing optimization
Automate the creation and optimization of product listings for this channel. Meet its listing requirements and present your products in the most compelling way.
Synced inventory
Inventory synchronization is critical to avoid overselling. ChannelEngine automatically updates your inventory levels across all your integrated sales channels. 
Automated order processing
Automate the order processing from a central location. ChannelEngine manages the order details and routes them to your system(s) for efficient fulfillment.
Scalability
ChannelEngine is designed to scale your business, allowing you to easily add more products and marketplaces. 
arrow_upward